ثبت فیش پرداختی
Payment Registration

1- مشخصات فیش پرداختی

2- مشخصات شخص واریز کننده